Skip to main content

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautastic van haar klanten verwerkt. Indien je klant wordt van Beautastic, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautastic verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Romana van Vliet

Beautastic

3401CN, IJsselstein

Beautastic is bereikbaar via:

0611222734

info@beautastic.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beautastic en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortedatum
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Adresgegevens
 6. IP-adres
 7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch
 8. Locatiegegevens
 9. Gegevens over je activiteiten op deze website
 10. Internet browser en apparaat type
 11. Bankrekeningnummer

2.2 Beautastic verwerkt de in sub

2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Beautastic analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

3. Bewaartermijnen

Beautastic verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste behandelingen of het moment dat er verzocht wordt ze te verwijderen. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beautastic passende en organisatorische maatregelen getroffen

4.2 Beautastic maakt voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van verschillende diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerkers is een verwerkers overeenkomst afgesloten.

5. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic kun je mits bewijs van ID een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beautastic zal je verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst je hier over informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van een persoonsgegevens, kun je eveneens contact op nemen met de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautastic de gegevens verwerkt of de verzoeken behandeld kun je contact opnemen met autoriteit persoonsgegevens.

Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring kun je contact opnemen met de eigenaresse Romana van Vliet van Beautastic via 0611222734 of info@beautastic.nl

Beautastic wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.ml/ml/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Bekijk de Privacyverklaring regelmatig.

Cookies